Bob Dylanရဲ႕ Blowin’ in the wind (ပါဠိversion)

September 18, 2018

blowin in the wind

အသက္႐ွင္ေနထိုင္ဆဲျဖစ္တဲ့ သက္တမ္း ၃ပံုထဲက ေနာက္၂ပံုကို ဘယ္လိုမ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးပါသလဲ။ ဘာေတြ သိခဲ့ရသလဲ။ ဘာေတြ ျမင္ခဲ့ရသလဲ။ ဘာေတြ ခံစားခဲ့ရသလဲ။ ျဖတ္သန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ပႏၷရသက ၂ပိုင္းမွာ သိတတ္ ျမင္တတ္ ခံစားတတ္ေနၿပီမို႔ ျပႆနာေတြမ်ား ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေလသလား။ အေျဖေတြေရာ ရ႐ွိခဲ့ေလသလားဆိုတာ ရိပ္စားမိေနၿပီလို႔ ထင္ပါသလား။ ဒီလို အေတာမသတ္ႏိုင္မယ့္ အေမးေတြနဲ႔ ဒီလိုေန႔မ်ိဳးမွွာ အမွတ္တရ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ေ႐ွးေခတ္ေဟာင္း ေကာင္းေနဆဲ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။ Bob Dylanရဲ႕ Blowin’ in the windတဲ့။ သိျမင္ခံစား ျပႆနာမ်ားရဲ႕ အေျဖကို ႐ွာေတြ႕ေကာင္းေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္…။

ကိတၱကာ မဂၢါ သၪၥာရိတာ ပုရိေသန

ပုေရ တြံ ေဝါဟရသိ တံ ပုရိေသာတိ

ကိတၱကာ သမုဒၵါ ပကၡႏၵိတာ သုကၠကေပါတိယာ

ပုေရ သာ သယတိ ဝါလုကမွိ

ဧံဝမထ ကိတၱကာ ဝါရာ ဥၮိတာ နာဠီယႏၲဂူလိကာဟိ

ပုေရ တာေယာ သဒါတနာယ ပဋိေသဓိတာ

ဝိႆဇၨနာ, မမ သဟာယ, ဝါယမာနာ ဝါတမွွိ

ဝိႆဇၨနာ ဝါယမာနာ ဝါတမွွိ

 

ဧံဝမထ ကိတၱကာနိ သံဝစၧရာနိ သမေတၳာ ပဗၺေတာ ပတိ႒ိတံု

ပုေရ ေသာ ပဝါဟိေတာ သမုေဒၵ

ဧံဝမထ ကိတၱကာနိ သံဝစၧရာနိ သမေတၳာ ဧကစၥာ ပဇာ ပဝတၱိိတံု

ပုေရ သာ အႏုညာတာ ဝိမုတၱတၳာယ

ဧံဝမထ ကိတၱကာ ဝါရာ ပုရိေသာ သမေတၳာ ပရိဝတၱိတံု တႆ သီသံ

အထ မာယံ ပဋိပဇၨတိ ေသာ န ပႆတိ ဝိယ

ဝိႆဇၨနာ, မမ သဟာယ, ဝါယမာနာ ဝါတမွွိ

ဝိႆဇၨနာ ဝါယမာနာ ဝါတမွွိ

 

ဧံဝမထ ကိတၱကာ ဝါရာ ပုရိေသန ဥေလႅာကိတာ

ပုေရ ေသာ သမေတၳာ အာကာသံ ပႆိတံု

ဧံဝမထ ကိတၱကာ ကဏၰာ ပုရိေသန လဒၶါ

ပုေရ ေသာ သမေတၳာ ေသာတံု ပဇံ ေရာဒႏၲႎ

ဧံဝမထ ကိတၱကာနိ မရဏာနိ ပဋိဂၢဟိတာနိ ယာဝ ေသာ ပဇာနာတိ

ဗဟုတရာ ပဇာ စဝီတိ

ဝိႆဇၨနာ, မမ သဟာယ, ဝါယမာနာ ဝါတမွွိ

ဝိႆဇၨနာ ဝါယမာနာ ဝါတမွိ

Blowin’ in the wind / Bob Dylan

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

 

Yes, ‘n’ how many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, ‘n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

 

Yes, ‘n’ how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, ‘n’ how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

 

Lyrics: Online

Ariana Grandeရဲ႕ Over the rainbow (ပါဠိversion)

September 7, 2018

over the rainbow

#LGBT ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လိုမ်ားလဲ၊ ပိဋကတ္စာေပေတြ ျပန္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သတိရတယ္။ Rainbowနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီသီခ်င္းက ဂႏၴဝင္အေဟာင္းပါ။ ျပန္ဆိုသူေတြထဲမွာ ခံစားမိတာက Ariana Grandeရဲ႕ ဗား႐ွင္း။ မႏွစ္က One Love Manchester Concertမွာ ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ႔ပဲ ဒီသီခ်င္းကို ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ Indiaမွာ LGBTQကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳလိုက္တာ အမွတ္တရေပါ့ 👭💞👬

ယတၳ ကတၳစိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

ဥဒၶဂၤမတေရ

ထလံ အတၳိ၊ ယံ မယာ ဧကဒါ သုတပုဗၺံ ဒါရကလာလနဂီေတ

 

ယတၳ ကတၳစိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

အာကာသာ နီလာ

အထ ေပမသုပိနာနိ၊ ယံ တြံ သေကၠာသိ သုပိနံ ပႆိတံု၊ ဧကေႏၲန သစၥံ ဥေပႏၲိေယဝ

 

ယဒါ ကဒါစိ ဒိဝေသ ပေတၳမိ ဥပရိတာရေက

အထ ပဗုဇၩာမိ၊ ယတၳ ဝလာဟကာ ေမ ပစၧာဂတာ

 

ယတၳ ကိစၧာနိ ဝိလီယႏၲိ ဇမၺီရဗိႏၵဴနိ ဝိယ

ဥဒၶံ ဓူမနိဂၢမဂၢႆ ဥပရိ

တတၳ တေတၳဝ တြံ ပေႆယ်သိ မံ

 

ယတၳ ကတၳစိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

နီလသကုဏာ ပကၡႏၵႏၲိ

သကုဏာ ပကၡႏၵႏၲိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

ကသၼာ အထ၊ အေဟာ ကသၼာဟံ နႏု သေကၠာမိ

 

ယဒါ ကဒါစိ ဒိဝေသ ပေတၳမိ ဥပရိတာရေက

အထ ပဗုဇၩာမိ၊ ယတၳ ဝလာဟကာ ေမ ပစၧာဂတာ

 

ယတၳ ကိစၧာနိ ဝိလီယႏၲိ ဇမၺီရဗိႏၵဴနိ ဝိယ

ဥဒၶံ ဓူမနိဂၢမဂၢႆ ဥပရိ

တတၳ တေတၳဝ တြံ ပေႆယ်ာသိ မံ

 

ယတၳ ကတၳစိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

နီလသကုဏာ ပကၡႏၵႏၲိ

သကုဏာ ပကၡႏၵႏၲိ ဥပရိ ဣႏၵဓႏုေနာ

ကသၼာ အထ၊ အေဟာ ကသၼာဟံ နႏု သေကၠာမိ

 

သေစ သုခိတခုဒၵနီလသကုဏာ ပကၡေႏၵယ်ံဳ

အတိကၠမ ဣႏၵဓႏုံ

ကသၼာ၊ အေဟာ ကသၼာဟံ နႏု သေကၠာမိ

 Ariana Grande’s Over the rainbow

+++===+++

Somewhere over the rainbow
Way up high
There’s a land that I’ve heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the love dreams that you dare to dream
Really do come true

 

Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops
High way above the chimney tops
That’s where you’ll find me

 

Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can’t I?

 

Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me, oh
Where troubles melt like lemon drops
High way above the chimney tops
That’s where you’ll find me

 

Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can’t I?

 

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh why can’t I?

 

Songwriters: E.Y. Harburg / Harold Arlen

Lyrics: Online

Photo taken at All India Women Artists’ Contemporary Art Exhibition 2014, Museum of Fine Arts, Panjab University, Chandigarh, India

Blogအကၡရသညာေတာ (၁၁)

August 31, 2018

walk on.jpg

၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရမယ္။ 3108 blog dayဆိုတာကို ျဖတ္သန္းခဲ့တာ။ ဒီလိုေန႔မ်ိဳးမွာ အမွတ္တရအေနနဲ႔ သီခ်င္းေတြကို ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ U2ရဲ႕ “Walk on”ကို ပါဠိဘာသာျပန္မိတယ္။ U2ရဲ႕ Walk Onသီခ်င္းဟာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက တစ္စံုတစ္ရာကို ရည္ၫႊန္းခဲ့တာ။ ဒီခ်ိန္ဒီခါမွာေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ အင္းေလ… တကယ္ေတာ့ ဘယ္platformေပၚက ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ လိုရင္းေရာက္ဖို႔ပါပဲ။  U2ရဲ႕ Walk Onပါ…

အထ ေပမံ န သုကရံ

ပါေထယ်ေမဝ၊ ယံ တြံ သေကၠာသိ အာေနတံု

အထ ေပမံ န သုကရံ

ပါေထယ်ေမဝ၊ ယံ တြံ သေကၠာသိ အာေနတံု

အယံ သဗၺံ၊ ယံ တြံ န သေကၠာသိ ပဇဟိတံု ပစၧာ

 

အထ ေစ အႏၶကာေရာ အေမွ ပဋိဗာေဟယ်

အထ ေစ ဒိဝါေလာေကာ မညတိ အယံ ဒူရတေရာ

အထ ေစ တဝ ကာစဟဒယံ ဘိေဇၨယ်

အထ ဧကမုဟုတၱံ တြံ ပဋိဝေတၱသိ

အေဟာ ေနာ၊ ဒေဠႇာ ဘဝ

 

အဘိကၠမ အဘိကၠမ

ယံ တြံ လဘသိ၊ န ေတ သေကၠာႏိၲ တံ ေစာေရတံု

ေနာ၊ ေနဝ သေကၠာႏၲိ ေတ တံ ေဝဒယိတံု

အဘိကၠမ အဘိကၠမ

ဝသ အဘေယာ အဇၨရတၱႎ

 

တြံ သႏၷိဒဟေႏၲာ ပုဋေကာသံ ပေဒသတၳံ၊ ေယာ အေမွဟိ အဒိ႒ပုေဗၺာ

ဧကပေဒေသာ၊ ေယာ မေည ဒိ႒ပုေဗၺာ

တြံ ပကၡေႏၵယ်ာသိ ဒူရံ

ဂီတသကုေဏာ ဝိဝဋပၪၨေရ

ေယာ ပကၡႏၵိႆတိိေယဝ၊ ပကၡႏၵိႆတိေယဝ ဝိမုတၱိယာ

 

အဘိကၠမ အဘိကၠမ

ယံ တြံ လဘသိ၊ န ေတ သေကၠာႏိၲ တံ ပဋိကၡိပိတံု

န သေကၠာႏၲိ တံ ဝိကိဏိတုံ ဥဒါဟု ကိဏိတံု

အဘိကၠမ အဘိကၠမ

ဝသ အဘေယာ အဇၨရတၱႎ

 

အထဟံ ဇာနာမိ၊ အယံ ႐ုဇတိ

အထ တဝ ဟဒယံ၊ တံ ဘိႏၵတိိ

အထ တြံ သေကၠာသိေယဝ ဂဏွိတံု ဗဟံု

အဘိကၠမ

အဘိကၠမ

 

ေဂဟာ ဒုဇၨာနာ၊ သေစ တယာ ယာ အလဒၶပုဗၺာ

ေဂဟာ၊ နာဟံ သေကၠာမိ ဝဒိတံု ကဟံ၊ အထာဟံ ဇာနာမိ အဟံ ဂစၧေႏၲာ

အယံ တတၳ၊ ယတၳ ဟႎသာ အတၳိ

 

အထာဟံ ဇာနာမိ၊ အယံ ႐ုဇတိ

အထ တဝ ဟဒယံ၊ တံ ဘိႏၵတိိ

အထ တြံ သေကၠာသိေယဝ ဂဏွိတံု ဗဟံု

အဘိကၠမ

 

ပဇဟ တံ ပစၧာ

တယာ ပဇဟိတဗၺံ တံ ပစၧာ

 

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ရစယသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ကေရာသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ မာေပသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ဘိႏၵသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ မာေဏသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ေစာေရသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ေဝဒယသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ဝိစာေရသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ အေဝကၡသိ

အထ ေနဝါဟံ ပူေရမိ သဗၺံ ေမ စိတၱံ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ မညသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ဘာသသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ အစၧာေဒသိ

အထ သဗၺံ၊ ယံ တြံ ပရိကေပၸသိ

သဗၺံ၊ တြံ နိမၼာေနသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ဝိနာေသသိ

သဗၺံ၊ ယံ တြံ ဥပနႏၶသိ

Walk On/ U2

And love is not the easy thing
The only baggage that you can bring…
And love is not the easy thing
The only baggage you can bring
Is all that you can’t leave behind

 

And if the darkness is to keep us apart
And if the daylight feels like it’s a long way off
And if your glass heart should crack
And for a second you turn back
Oh no, be strong

 

Walk on, walk on
What you got they can’t steal it
No, they can’t even feel it
Walk on, walk on
Stay safe tonight

 

You’re packing a suitcase for a place none of us has been
A place that has to be believed to be seen
You could have flown away
A singing bird in an open cage
Who will only fly, only fly for freedom

 

Walk on, walk on
What you’ve got they can’t deny it
Can’t sell it, or buy it
Walk on, walk on
Stay safe tonight

 

And I know it aches
And your heart it breaks
And you can only take so much
Walk on
walk on

 

Home, hard to know what it is if you’ve never had one
Home, I can’t say where it is but I know I’m going home
That’s where the hurt is

 

And I know it aches
And your heart it breaks
And you can only take so much
Walk on

 

Leave it behind
You’ve got to leave it behind

 

All that you fashion
All that you make
All that you build
All that you break
All that you measure
All that you steal
All this you feel
All that you reason
All that you care (It’s only time)
And I’ll never fill up all my mind
All that you sense
All that you speak
All you dress up
And all that you scheme
All you create
All that you wreck
All that you hate

Lyrics: Online

အရင္ႏွစ္မ်ားက ပါဠိဘာသာျပန္ေတြ

၂၀၁၃မွာ Louis Armstrongရဲ႕ “What a wonderful world”

၂၀၁၄မွာ U2ရဲ႕ “With or without you”

၂၀၁၅မွာ ေလးျဖဴရဲ႕ “အရင္လိုပါပဲ”

၂၀၁၇မွာ ေလးျဖဴရဲ႕ “ျပန္ခဲ့ပါ”

နဒီမဂၤလာ (ပါဠိversion)

August 3, 2018

သံစဥ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြမ်ား ရွိေနမလဲ။ အဆိုအတီးေတြ ဖန္တီးမႈအေပၚ ဘာေတြမ်ား လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနမလဲ။ ေဝဒနာေတြမ်ားလား။ မာယာေတြလား။ သစၥာေတြလား။ ပကာသနေတြလား။ သဘာဝေတြလား။ ဘာေတြ ရွိေန ရွိေန၊ ေတးေရးသူေတြရဲ႕ ရင္ခုန္သံေတြ ၾကားရဖို႔ သံစဥ္ေတြကို ခံစားၾကည့္ရမွာပါ။ ဒီတခါေတာ့ အမွတ္တရ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ (၁၂ ဇူလိုင္မွာ ဘာသာျပန္ထားတာ။ ခုမွ ဘေလာ့ေပၚ တင္ျဖစ္တယ္။)  “နဒီမဂၤလာ”ပါ။ ကိုရဲလြင္ ေရးဖြဲ႕ပါတယ္။

ပုဗၺေဏွ ယာ၀ ဟိမာယ အဝိဂတသမယာ
သူရိယရံသီ ပုရတၳိေမ ဥဂၢတာ
အဝိပသႏၷာနိ အႏၶကာေရ ဇဟတု
အစိရံ ပစၥဴသကာေလ ပဗုဇၥ်ိႆာမိ

အာကာေသ ပကၡႏၵာ သကုဏာ
ကတၴ ဩတိဏၰာ ခဏိကံ နိလီေယယ်ဳံ
နဒိမဂၤေလ ဂမနပထတီေရ
မႏၵဝါေတ ဝါယေႏၲ မာလာဂနၶာ ပဝါယႏၲိ

ပါရတီေရ ဓမၼေဒသနာ
အရုဏႆ ဥပသႏၲိ ႏူန
ေမ တတၱဟဒယံ
ပဋိစၧာေဒေႏၲာ သမႆာေသမိ

နိယမိတမဂၢေႏၲ အႏုပဂေတ
ပိယာယ ဒုတိယိကာယ ဝိနာ
လဒၶိယာသု ဝိနာေႆတြာ အဝိဂေတသု
ဣမသၼႎ ဟဒေယ တယာ နိစၥံ အဘိဘဝိတံ

ပါရတီေရ ဓမၼေဒသနာ
အရုဏႆ ဥပသႏၲိ ႏူန
ေမ တတၱဟဒယံ

ပဋိစၧာေဒေႏၲာ သမႆာေသမိ
ပဋိစၧာေဒေႏၲာ သမႆာေသမိ
ပဋိစၧာေဒေႏၲာ သမႆာေသမိ

နဒီမဂၤလာ (ေရး – ရဲလြင္)

နံနက္ခင္း ဆီးႏွင္းတို ႔အေဝးမလႊင့္မီ

ေနေရာင္ျခည္ အေရွ႕အရပ္က အႀကိဳဆိုက္ၿပီ

မၾကည္လင္တာေတြ ေမွာင္ရိပ္ထဲ သိပ္ခဲ့ကြယ္

မၾကာခင္ဆိုရင္ မိုးလင္းႏိုးထေတာ့မယ္

 

ေဝဟင္ေပၚ ပ်ံသန္းတဲ့ငွက္ကေလးေတြ

ဘယ္ဆီမွာ ဆင္းသက္တစ္ေထာက္ ခိုနားမယ္

နဒီမဂၤလာ ေျခသြားလမ္း ကမ္းတစ္ဖက္မွာ

ေလေျပအလာ ပန္းရနံ႔တို႔ သင္းပ်ံ႕ေန

 

ဟိုတစ္ဖက္ကမ္းက တရားေဒသနာ

အာရုံဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေလလား

ပူေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ ႏွလုံးသား ကိုယ့္အသည္းကို

ဟန္ေဆာင္ႏွစ္သိမ့္ထားမယ္ေလ

 

ရည္ရြယ္ရာ ခရီးလမ္းဆုံး မေရာက္ေသးမီ

ၾကင္နာသူ တြဲလက္ဖ်က္ အေဖာ္မဲ့ၿပီ

ယုံၾကည္ရာေတြ ေပ်ာက္ဆုံးလို႔ ေဝးမသြားခင္

ဒီရင္ခြင္မွာ မင္းအၿမဲတိုး စိုးမိုးေန

 

ဟိုတစ္ဖက္ကမ္းက တရားေဒသနာ

အာရုံဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေလလား

ပူေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ ႏွလုံးသား ကိုယ့္အသည္းကို

ဟန္ေဆာင္ႏွစ္သိမ့္ထားမယ္ေလ …

(စာသား အြန္လိုင္း)

Live it up (ပါဠိversion)

June 10, 2018

2018 Russiaကမ႓ာ့ဖလားပြဲႀကီး နီးကပ္လာပါၿပီ။ လံုးဝိုင္းတဲ့ ကမ႓ာႀကီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လံုးလံုးေရာ ဝိုင္းဝိုင္းတို႔ပါမက်န္ အားကစားဝါသနာ႐ွင္မ်ား လံုးဝိုင္းတဲ့ Footballေလးနဲ႔ လူးလာေလလြင့္ ကစားတဲ့ ပြဲေတြကို အ႐ူးအမူး ေစာင့္စားေနၾကခ်ိန္ပါ။ ဒီ ႐ု႐ွားကမ႓ာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲအတြက္ တရားဝင္ သီခ်င္းလည္း ထံုးစံအတိုင္း ထြက္ေနပါၿပီ။ Nicky Jamသီဆိုထားၿပီး Will Smithနဲ႔ Era Istrefiတို႔လည္း ပါဝင္ထားၾကပါတယ္။ ျမဴးႂကြတဲ့ သံစဥ္ လွပတဲ့ စာသား ခ်ိဳၿမတဲ့ ဆိုဟန္ေတြ တစ္ႀကိမ္ နားေထာင္မိတာနဲ႔ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္ပါတယ္။

One life, one dream
One moment, one team
One you, lights high

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ ဧေကာ သုပိေနာ

ဧေကာ ခေဏာ၊ ဧေကာ ဂေဏာ

ဧေကာ တြံ၊ အာေလာကာ ဥဂၢတာ

 

Live it upပါ။ ျမည္းၾကည့္ပါဦး။

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

 

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ မယံ လဘာမ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ မယံ လဘာမ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

 

ထာေမာ သခ်ၤာဝေသန အာႏုဘာေဝါ မယံ သမတၳာ မိႆိတံု

မယံ ပဂၢေဟမ အမွာကံ ဓဇာနိ၊ ဌေပမ မဒံ ေနာ ပိ႒ိယံ

မယံ ေဝဒယာမ ဝီေရာ ဝိယ ယဒါ မယံ ေဇာေတမ အမွာကံ အာေလာကံ

မယံ အလဘႎမွာ ထာမံ၊ ကေရာမ မႏုႆဇာတႎ အနဝဇၨံ

 

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ တြံ လဘသိ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဧေကာ ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ မယံ လဘာမ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဧေကာ ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

ဧေကာ ဧေကာ ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

 

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

 

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ ဧေကာ သုပိေနာ

ဧေကာ ခေဏာ၊ ဧေကာ ဂေဏာ

ဧေကာ တြံ၊ အာေလာကာ ဥဂၢတာ

သဟႆမဂၢခ႑ာ၊ ဧေကာ ပဟာေရာ

ဧကံ သစၥံ၊ န ဘယံ

ဧေကာ ဓေဇာ၊ အေဟာ

မယံ အေပကၡမာနာ တံ သဗၺသံဝစၧရံ

ကဟံ တုေမွ သကလာ? မယံ ဣဓေမဝ

 

(ဘာသႏၲေရန လိခံတံ)

 

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ မယံ လဘာမ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ မယံ လဘာမ ဧကံ ဇီဝံ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

ဧေကာ ဇီေဝါ၊ သုခံ ဇီဝ၊ ယသၼာ န တြံ လဘသိ တံ ဒြိကၡတၱံဳ

 

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ

 

ပိယတၳာယ

အဟံ အာယုတၱေကာ၊ ယေတာဟံ အာဂေတာ

သဗၺမႏုႆဇာတိ ေဟ႒သူရိေယ

ဥႆာေပေႏၲာ ေတသံ ပိယတမပုတၱံ၊ ယဒါ ေသာ ဖုႆတိ ဓာဝတိ

တယာ ဣ႒ံ တံ၊ တယာ လဒၶံ တံ

သကလေလာေကာ အေဝကၡေႏၲာ

တသၼာ မယံ အႏုဇာနာမ တံ ပဝတၱိတံု

ကဟံ တုေမွ သကလာ?

မယံ ဣဓေမဝ

ဧေကာေယဝ ဇီေဝါ ဇီဝိတံု၊ လဒၶါ ဗဟူ ဒါတံု

ယုဇၩနံ မႏုႆဇာတ်တၳာယ ဣဒါနိ၊ အယံ ေမ ပဏၰာကာေရာ

ဓာဝ ဝိယံ ဝီေရာ၊ ဇယ ဝိယ ရာဇာ

အယံ ေမ ပရမနိ႒ာေယဝ၊ ေမ သဗၺာ

သုခံ ဇီဝ ဣဒါနိ ဣဒါနိ

 

အေဟာ

အေဟာ (သုခံ ဇီဝ ဣဒါနိ ဣဒါနိ)

အေဟာ

အေဟာ

အေဟာ (ဣႆာ၊ ဤဟာ)

အေဟာ (ဇေယာ၊ ဥသေဝါ)

အေဟာ (ဧကာ ပိယာ၊ ဧကာ မႏုႆဇာတိ)

အေဟာ (အာမ)

တံ မဓုရတရံ၊ ယဒါ တြံ ဥပဂစၧသိ ယံ ပရမနိ႒ံ

တံ မဓုရတရံ၊ ယဒါ တြံ ဥပဂစၧသိ ယံ ပရမနိ႒ံ

တံ မဓုရတရံ၊ ယဒါ တြံ ဥပဂစၧသိ ယံ ပရမနိ႒ံ

တံ မဓုရတရံ၊ ယဒါ တြံ ဥပဂစၧသိ ယံ ပရမနိ႒ံ

 

Live it up by Nicky Jam, featuring Will Smith and Era Istrefi

[Intro: Era Istrefi]

Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh

[Chorus: Nicky Jam]

One life, live it up, ’cause we got one life
One life, live it up, ’cause we got one life
One life, live it up, ’cause you don’t get it twice
One life, live it up, ’cause you don’t get it twice

[Verse 1: Era Istrefi]

Strength in numbers, is a force we can mix
We raise our flags and put our pride on our back
We feelin’ like a champion when we shine our light
We got the power, make the nation correct

[Chorus: Era Istrefi]

One life, live it up, ’cause you got one life
One one one life, live it up, ’cause you got one life
One one one life, live it up, ’cause you don’t get it twice
One one one life, live it up, ’cause you don’t get it twice

[Post-Chorus: Era Istrefi]

Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh

[Vesre 2: Will Smith]

One life, one dream
One moment, one team
One you, lights high
Thousand road blocks, one shot
One truth, no fears
One flag, oh yeah
We’ve been waiting for this all year
Where y’all at? We right here!

[Vesre 3: Nicky Jam]

Ya empezó la rumba y estamos celebrando
Todo el mundo que me levante las manos
‘Tamos vivos, hay que disfrutarlo
Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no no

[Chorus: Nicky Jam]

One life, live it up, ’cause we got one life
One life, live it up, ’cause we got one life
One life, live it up, ’cause you don’t get it twice
One life, live it up, ’cause you don’t get it twice

[Post-Chorus: Era Istrefi]

Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh

Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh

[Bridge: Will Smith]

For the love
I’m a rep where I’m coming from
Every nation under the sun
Elevating their favourite son, when he hit and run
You wanted it, you got it
The whole world is watching
So let’s get this popping
Where y’all at?
We right here!

 

[Chorus: Nicky Jam]

Only one life to live, got so much to give
Fighting for the nation now, that is my gift
Run like a champion and win like a king
That’s my only goal, my everything
Live it up now, now

[Post-Chorus: Era Istrefi & Nicky Jam]

Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh (live it up now, now)
Oh oh, oh oh oh oh
Oh oh, oh oh oh oh

Oh oh, oh oh oh oh (jealousy, ambition)
Oh oh, oh oh oh oh (victory, celebration)
Oh oh, oh oh oh oh (one love, one nation)
Oh oh, oh oh oh oh (ayy!)

[Outro: Era Istrefi]

That sweeter when you reach that goal
That sweeter when you reach that goal
That sweeter when you reach that goal
That sweeter when you reach that goal

(Lyrics: Online)

OneRepublic’s Truth To Power (ပါဠိversion)

April 29, 2018

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”မွတ္တမ္း႐ုပ္႐ွင္ကားထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ပါ။ Climate Changeနဲ႔ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္တို႔ရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြကို နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း OneRepublic Bandက Ryan Tedder သီဆိုထားၿပီး သူနဲ႔ T Bone Burnettတို႔ ေရးစပ္ထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းကို ဘာသာျပန္ျဖစ္သြားတာ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေျမကမ႓ာရဲ႕ ဆိုညည္းသံေတြကို နားဆင္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ OneRepublicရဲ႕ Truth To Powerပါ။

 

အဟံ  သမေတၳာ တု၀ံ ဘာသိတံု အဟံ ဘဂၤုေရာ

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဘာသိတံု အဟံ ဒုဗၺေလာ

အဟံ သမေတၳာ တဝ လိခိတံု ဧကံ ပဏၰံ

တံ တုဝံ ဘာသိတံု၊ ယံ ဝါ တံ ဝါ တြံ ဣစၧသိ၊

အဟံ ပႆႎ ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

 

ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဝဒိတံု အဟံ ထာဝေရာ

တထာပိ အဟံ ဇာနာမိ တြံ ပႆႆိ အာေလာကံ

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဝဒိတံု အဟံ သဟိတာ သေဗၺသံ

တထာပိ တံ မုသာ

ရေဇာ ေနဝ ပရိဝတၱတိ ပုပၹာနိ

အာကာသာ န အႏၲရဓာယႏၲိ

တထာပိ အဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

အေဟာ၊ သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

 

ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

အဟံ အဝဒႎ ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

အဟံ အဝဒႎ ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

 

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ေဟာဟိ

သေဒၶါ ေဟာဟိ

 သေဒၶါ ႏူန တြံ

 

ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

 Truth To Power (OneRepublic)

I could tell you I was fragile
I could tell you I was weak
I could write you out a letter
To tell you anything you need
I’ve seen minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

If you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer
You’d be a believer

Minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

I could tell you I was ageless
But I know you see the light
I could tell you I’m immune to everything
But that’s a lie
Dust don’t turn to flowers
Skies don’t disappear
But I’ve seen truth to power

Oh, if you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)

It’s hard to keep going on (hard to keep going on)
I said it’s hard to keep going on (hard to keep going on)
I said it’s hard to keep going on (hard to keep going on)

If you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer
You’d be a believer
You’d be a believer
Be a believer
Be a believer (believer)
You’d be (be a believer)

Minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

နတၳိ+၀.၁

April 8, 2018

ဂါထာနဲ႔ ဂီတ
၁၁ရာစုနဲ႔ ၂၁ရာစု
အဆက္အႏြယ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔
သရပါတံခါးမွ ဝင္မိခဲ့တာ
ၾကဳံရၾကားရတာက
ရာဇကုမာရပါဠိေက်ာက္စာရယ္
ပထမနိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းရယ္
ပါဠိဘာသာျပန္ရယ္

#bagan #myanmar #worldheritage

View this document on Scribd

Download from Google Drive, click here.

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ + ၀.၄၅

နတၳိ + ၀.၉

နတၳိ + ၁၀

နတၳိ + ၁၈၀

နတၳိ + ၁၁၅၀၀

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀

မဒီရဲ႕ ဒ႑ာရီ (ပါဠိversion)

March 31, 2018

နတၳိblog ၁၁ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ

လံုးႀကီး မတင္ဘဲ ဆန္ခတ္လို႔ မရဘူးဆိုပဲ။ က ကာ ကိ ကီ ခ ခါ ခိ ခီ…။ သင္ပုန္းႀကီးဒႆနေတြထဲက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ။ အဆန္ေခ်ာင္တတ္တဲ့ ေလာကသဘာဝကို နားမလည္တာဟာ homeworkလုပ္ဖုိ႔ ေမ့ေနလို႔ျဖစ္မွာပါ။

အညာေႏြ မပူ႔တပူအခ်ိန္ေလးမွွာ အိမ္စာေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ဒ႑ာရီတဲ့။ ဇဏ္ခီ ေရးဖြဲ႕ၿပီး မဒီ သီဆိုထားတာပါ။ (https://web.facebook.com/centralbase.myanmar/videos/1903220976602514/)

အာေလာကာတၳဂၤတမေတၱ

တာရကာ ဥဂၢတာ

ယာဝ ေလာေကာ အႏၶကာေရန ဩနေဒၶါ

တာရကာေလာေကဟိ ဩသိတၱကာေလ

ေလာေကာ ပုန ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂေတာ

 

ေမ ခုဒၵဝိဉာဏံ ေရာဒိတံ ကႏၵိတံ

ဩဘာေသာ ဝိယ အနၶကာရံ ဝိေနာဒယံ

ဝေဏ ဝိေသာဓယံ တြံ

ေမ ခုဒၵဝိညာဏံ ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂတံ

 

တဝ ဝိသိ႒ံ အကၡိယုဂလံ

အတီတဘေဝ ႏု ေခါ သႏၷိဝါေသာ

ဒူရေတာ ဃ႑ာဘိဃတသေဒၵါ

ေဒဝ႒ာနေတာ ႏု ေခါ ပေကၠာသနာ

 

ပုရတၳိမာနံ ပဗၺတာနံ ပစၦေတာ

သဥၨာေလာေကန အ႐ုေဏန အာကာေသာ

ခုဒၵတာရာကာနံ နိဒၵါကာေလ

သကုဏာ နိကူဇမာနာ ပကၡႏၱာ ပေမာဒမာနာ

 

တဝ ဝလာဟကံ ဝါတမွိ ဥပႅဝႏၱံ ပကၡႏၱံ

အဇီဝကာ ပထဝီ ပဗုဒၶါ စာလိတာ

နိဇၥ်ရာနံ ဥပရိ ဣႏၵဓႏု ဝိယ

အမွာကံ ဒိဝေသသု ဌိတာ ေသာဘာ

 

ပစၦိမဒိသာယ အတၳဂၤတသူရိယႆ သု႐ူပတာ

တဝ ဥရႏၱေရ နိဝုေ႒ာ ဩေလာေကေႏၱာ

သုဝဏၰရံသီဟိ ဩသိတၱကာေလ

ေလာေကာ ပုန ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂေတာ

 

နကၡတၱသမူေဟာ အာကာေသ

သူရိယစႏၵိမတာရကာဟိ သႏၷိပါတာ

ဒူရေတာ ဃ႑ာဘိဃတသေဒၵါ

ပုရတၳိမေဒဝတာ ပေမာဒိတာ

ဒ႑ာရီ (ဆို – မဒီ။ ေရး – ဇဏ္ခီ)

+++

အလင္းေပ်ာက္ခ်ိန္အမီွ

ၾကယ္ေလးမ်ား ထြက္လာကာ

ေလာကကို အေမွာင္ထုဖုံးမသြားခင္မွာ

ၾကယ္အလင္းေတြ ျဖန္းပက္တဲ့အခါ

ေလာကဟာ တစ္ဖန္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

ငါ့ရဲ႕ဝိညာဥ္ငယ္ ငိုေၾကြးလို႔ ရိႈက္ခ်ိန္မွာ

အလင္းတစ္ခုလို အေမွာင္ကို ခြင္းေရာက္လာကာ

ဒဏ္ရာမ်ားကို မင္းေဆးေႀကာကာ

ငါ့ရဲ႕ဝိညာဥ္ငယ္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

ထူးဆန္းတဲ့/စူးရွတဲ့  မင္းမ်က္ဝန္းတစ္စံု

အတိတ္ဘဝမွာ ဆံုခဲ့ဖူးသလား

အေဝးကလာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ေရွးဘုရားေက်ာင္းက ေခၚသံလား

 

အေရွ႕ရပ္မွာေနတဲ့ ေတာင္တန္းမ်ား ေနာက္ဆီက

အလင္းပ်ိဳးလာတဲ့ အရုဏ္ဦး ေကာင္းကင္ရယ္

ၾကယ္ေလးေတြ ေမွးစက္တဲ့အခါ

ေတးငွက္ေတြ ဆံုျမည္ ပ်ံဝဲလို႔ ျမဴးေပ်ာ္ၾက

 

မင္းရဲ႕မိုးတိမ္ ေလထဲ ေမ်ာလြင့္ပ်ံသန္း

အသက္မဲ့တဲ့ ကမ႓ာေျမ ႏိုးထလႈပ္ရွား

ေရတံခြန္မ်ားအေပၚ သက္တန္႔တစ္ခုအလား

တို႔ရဲ႕ေန႔ေတြထဲ ရိွတဲ့ အလွတရား

 

အေနာက္အရပ္မွာ ဝင္တဲ့ ေနမင္းႀကီးရဲ႕အလွ

မင္းရဲ႕ရင္ခြင္မွာ ခိုလံႈရင္း ေငးေနခိုက္

ေရႊေရာင္အလင္းေတြ ျဖန္းပက္တဲ့အခါ

ေလာကဟာ တစ္ဖန္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

နကၡတ္ဆံုတဲ့ မိုးထက္ယံ

ေန နဲ႔ လ ရယ္ ၾကယ္ေတြ ဝိုင္းရံ

အေဝးကလာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ေရွးနတ္ဘုရားတို႔ ေပ်ာ္ျမဴး

တင္မိုးရဲ႕ မစၧရိယ (ပါဠိversion)

November 21, 2017

တခါတရံ ကဗ်ာေတြ ဖတ္တယ္။ တခါတရံ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္တယ္။ တခါတရံ ကဗ်ာေတြ သီခ်င္းေတြ  ပါဠိဘာသာျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကဗ်ာလည္း ျဖစ္ သီခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့ “မစၧရိယ”ကို ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၃ခုထြက္ “အတၱစိတ္ကူး” ေတးစီးရီးထဲက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ေရးသူက စိုးအာကာလို႔ စိုင္းထီးဆိုင္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာထားတာ ၾကားရပါတယ္ (https://youtu.be/1PQiSRqV6y8)။ ဆရာဝင္းေဖကေတာ့ ဆရာတင္မိုး ေရးထားတဲ့ ကဗ်ာလို႔ ဆိုပါတယ္ (https://youtu.be/WvBWKzl5oas)။  တင္မိုးရဲ႕ ကဗ်ာကို စိုင္းထီးဆိုင္ သီဆိုထားတာလို႔ပဲ မွတ္ထားလိုက္ေတာ့တယ္။

ယႆ ပုဂၢလႆ ဣဒံ မစၧရိယံ အပၸဟီနံ၊ အယံ ဝုစၥတိ ပုဂၢေလာ ‘‘မစၧရီ’’လို႔ ေဒသနာမွာ ဆိုတယ္။ အနည္းဆံုး တဒဂၤပဟာန္ျဖစ္ျဖစ္ ဝိကၡမ႓နပဟာန္ျဖစ္ျဖစ္ မပယ္႐ွားႏိုင္သေ႐ြ႕ေတာ့ မစၧရီ..ျဖစ္ေနဆဲေပါ့။ ခုလည္း မစၧရိယဓာတ္ခံေလးနဲ႔ မစၧရိယသီခ်င္းကို ခံစားၾကည့္မိတယ္။ ပရမတၳဆုိက္လိုဆိုက္ျငားေပါ့။

ရတၱိယံ ပုဏၰစေႏၵာ

နိသာနာေထန အဟံ ပေယာဇယံ အဘိဘဝတုကာေမာ

မစၧရိေယဟိ ထေဒၶါ

အတၱဗဒၶနာဗဒၶစိတၱသၼႎ

ဟဒယကဋဳေက အေႏၲာအဂၢိနာ

ပဇၨလိေတာ

.

ကာဠဝလာဟကႏၲေရ

တုဟိေနန အာဝုတာ

တ႑ဳလဘယတဇၨိတာ

ဝိပရိဏတာ ဧကာ ရတၱိ

.

ပုေပၹ ဝိကသိေတ

အမိလာေတ ပုပၹိေတ အနတၱမေနာ

အဟံ ႏူန သုဂေႏၶာ

ဝိေဒၵသနကမၼကရဏံ ပရာဇယံ

ပရာဇေယန ဘိေယ်ာ ဝိေဒၵသေနာ

သံသာရစကၠံ

.

ခရတရံ ေသဒဓာရာ

ေဇဂုစၧိေတာ ဒု႒စိေတၱာ

အေဇာတိေတာ တေမာနေဒၶါ

အာဝေဋာ ေမ ဘေဝါ

.

မစၧရိယံ

ဝဇၨဗဟုလံ ဟိရိသေကၤတံ

မစၧရိယံ

ပုဏၰစေႏၵ

ေခဠပါတံ နိ႒ဳရိယံ

မစၧရိယံ

ဝိပါကေတာ ဟဒယဖာလိတပေတၱာ

မစၧရိယံ ဓီ! မစၧရိယံ

 

မစၧရိယ (ေရး တင္မိုး။ ဆို စိုင္းထီးဆိုင္)

 

ညတစ္ည လသာသာ

လမင္းနဲ႔ ငါၿပိဳင္ကာ အႏိုင္လုမယ္

မနာလိုမႈေတြ ခက္ထန္ခဲ့

အတၱ၏ အက်ဥ္းစိတ္ေႏွာင္တြင္း

ႏွလံုးခါးၿပီး အတြင္းက်ိတ္ေလာင္မီး

ေျပာင္ေျပာင္ညီးခဲ့ေပါ့

 

တိမ္ညိဳေတြ အတင္း ကြယ္ဖံုး

ျမဴမႈန္ေတြ လႊမ္းၿခံဳဦး

ထမင္းလံုးတေစၧေျခာက္

ေဖာက္ျပန္ေလတဲ့ ညတစ္ည

 

ပန္းကေလး ပြင့္ခ်ိန္တန္

လန္းဆန္းလို႔ ေဝဆာရင္ အလိုမက်ခ်င္

ငါသာ သင္းထံုေမႊးႀကိဳင္ခ်င္

အမုန္းဖက္ေတာ့ အ႐ႈံးထြက္မွာပဲ

အ႐ႈံးထြက္ေတာ့ အမုန္းဆက္မွာပဲ

သံသရာမဆံုးေတာ့တယ္

 

ၿပိဳင္းၿပိဳင္းက် ေဇာငယ္ေခၽြး

မသတီစရာ အ႐ိုင္းစိတ္ေမြး

အလင္းမရ အေမွာင္က်

ဖံုးကြယ္ေလတဲ့ ငါ့ဘဝ

 

မစၧရိယ…

အျပစ္႐ွိသမွ် အ႐ွက္ရဲ႕ သေကၤတ

မစၧရိယ…

တေဖြးေဖြးသာတဲ့ လကို

ပက္လက္လွန္ တံေတြးေထြး

မစၧရိယ…

အက်ိဳးကေတာ့ ႏွလံုးသား အကုန္ ေၾကမြ

မစၧရိယ…ဟယ္… မစၧရိယ

U2’s The Playboy Mansion (ပါဠိversion)

September 28, 2017

ဘဝမွာ အခ်ိန္အခါအလိုက္ အေျပာင္းအလဲ႐ွိႏိုင္တယ္။ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္… သြားလိုက္ ျပန္လိုက္… ေတြ႕လိုက္ ေမ့လိုက္… ႀကိဳက္လိုက္ မုန္းလိုက္… လင္းလိုက္ မိုက္လိုက္…နဲ႔။ ျမန္ဆန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ၾကားမွာ အာ႐ံုကလဲ မ်ားမွွမ်ား။ ဘဝေနနည္းေတြကလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု။ “Life is too short to be living somebody else’s dream”ဆိုတဲ့ အယူအဆက စဥ္းစားစရာ။ ဘဝဇာတ္ခံုေပၚမွာ တစင္ေထာင္ဖို႔ အစီအစဥ္  အစြမ္းအစ ႐ွိမ႐ွိ သိဖို႔ မလြယ္။ အေၾကာင္းညီၫြတ္လို႔ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ U2ရဲ႕ Pop Albumထဲက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့တာဆိုေတာ့ ႏွစ္ ၂၀႐ွိေနပါၿပီ။  U2ရဲ႕ The Playboy Mansionပါ။

သေစ  Cokeဣတိ ဣဒံ ရဟႆံ၊ Michael Jacksonဣတိ ဣဒံ ဣတိဟာေသာ

သေစ ေသာဘာ သစၥံ၊ သလႅကတၱိယံ ဇလဝိပၹါရေကာ ေယာဗၺနႆ

ကႎ ႏု ေခါ ေမ ကာတဗၺံ

သေစ မယာ ပဏၰာကာရံ လဒၶံ ပေဝသနတၳာယ ပါကာရဒြါေရဟိ တႆ မႏၵိရႆ

.

သေစ OJဣတိ ဣဒံ ပါနေတာ ဗဟုတရံ၊ Big Macဣတိ ဣဒံ မဟႏၲတရံ၊ ယံ တယာ စိႏၲိတံ

သေစ သုဂေႏၶာ အာဝိသနံ၊ အထ ကထာသႏၵႆနံ ဝဇၨပကာသနာ

ကႎ ႏု ေခါ အေမွဟိ ပရာဇိတဗၺံ

ေနဝါဟံ ဥႆာေရႆာမိ မမ ပထံ ပါကာရဒြါရႏၲေရဟိ တႆ မႏၵိရႆ

.

ေနဝ မယာ ကိတံ Lottoဣတိ ပဏၰံ

ေနဝ မယာ ဌပိတံ ကႆစိ ၾသကာေသ

အထ ဓနာဂါရာနိ ေဒဝမႏၵိရံ ဝိယ၊ ယသၼာ ဇူတကာရမ႑ေလဟိ အဓိဂဟိတံ ေတသံ ဌာနံ

လကၡီ! ဧဟိ

အဟံ ပဗုေဒၶါ၊ သာ ဥပသကၤမိႆတိ

.

သံဝါေသာ ဟိ သမယဘူေတာ

မယံ ေဟ႒ာ ထဒၶလကၡႎ ကီဠိတြာ

ေနဝ မယာ ဒိ႒ံ ပဋိ႐ူပကာရံ၊ အထ ပဌိတံ တံ ေပါတၳကံ

လကၡီ! ဧဟိ၊ အႏုဇာန ေမ ဂဏနာေယာ အာဂစၧိတံု

.

နာဇာနာမိ သစာဟံ သေကၠာမိ အာဓာေရတံု

နာဇာနာမိ သစာဟံ ပဗေလာ

နာဇာနာမိ သစာဟံ သေကၠာမိ စိရံ အာဂေမတံု

ယာဝ ဝဏၰာနိ ပဒိပၸမာနာနိ၊ အထ အာေလာကာ ပဝတၱာ

.

တေတာ နတၳိ ကာေလာ ေသာစိတံု

တေတာ နတၳိ ကာေလာ လဇၨိတံု

အထ ကိၪၥာပိ အဟံ န သေကၠာမိ ဝဒိတံု ကာရဏံ

အဟံ ဇာနာမိ မယာ သဒၵဟိတဗၺံ

.

မယံ ၾသဂါဟိႆာမ ေတသံ ေပါကၡရဏႎ

အယၪႇိ ေသာ၊ တယာ ဉာေတာ၊ ေယာ လဘတိ ေတ တာေရတံု

ပါကာရဒြါရာနိ Playboyဣတိ မႏၵိေရ

Playboyဣတိ မႏၵိရံ

Playboyဣတိ မႏၵိရံ

Playboyဣတိ မႏၵိေရ

တေတာ နတၳိ ကာေလာ ေသာစိတံု

တေတာ နတၳိ ကာေလာ လဇၨိတံု

The Playboy Mansion/ U2

If Coke is a mystery, Michael Jackson History
If beauty is truth, and surgery the fountain of youth
What am I to do?
Have I got the gift to get me through
The gates of that Mansion

If OJ is more than a drink, a Big Mac bigger than you think
If perfume is an Obsession, then talk shows confession
What have we got to lose?
I’ll never push my way through
The gates of that mansion

I never bought a Lotto ticket
I never parked in anyone’s space
And the banks feel like cathedrals because casinos took their place
Luck, come on down
I wake up, she’ll come around

Sex is a kind of religion
We’re down for playin’ hard luck
I never did see that movie, and I never did read that book
Luck, come on down, let my numbers come around

Don’t know if I can hold on
Don’t know if I’m that strong
Don’t know if I can wait that long
Til the colors come flashing and the lights go on

Then will there be no time for sorrow
Then will there be no time for shame
And though I can’t say why
I know I’ve got to believe

We’ll go diving in their pool
It’s who you know that gets you through
The gates in the Playboy Mansion
The Playboy Mansion
In the Playboy Mansion
Then will there be no time for sorrow?
Then will there be no time for shame?

Lyrics from Online


%d bloggers like this: