တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

root

ဗဟုေကဟိ ႏု ေခါ၊

အပၸေကဟိ ႏု ေခါ၊

ဧကေကာ ႏု ေခါ၊

ဧကီဘူေတာ ႏု ေခါ၊

ဗဟုေကဟိ ေဘေဒါ၊

အပၸေကဟိ ဗေလာ၊

ဧကေကန အေညာ၊

ဧကီဘူေတန ဌိေတာ၊

ဗဟုကာနံ ဧကကႆာပိ သဂၤါေမာ၊

ဒုဗၺလပေကၡ ဟိ ပရာဇေယာ။

.

ဧကေတာ ဂေတာ ႏု ေခါ၊

ဧကေတာ ဝိႆေမာ ႏု ေခါ၊

အပဝေတၱာ ႏု ေခါ၊

ဧကီဘူေတာ ႏု ေခါ၊

ဧေကေကန စေရာ၊

သမူေဟန ထာေမာ၊

ဧကေကန အေညာ၊

ဧကီဘူေတန ဌိေတာ၊

ေဟတုဝိပါကာ ယုဂနဒၶါ။

ကလ်ာဏပါပကာ ပဋိပကၡာ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: