မိုးလံုးမႈိင္း

rose in dark

မမ ဥပရိမုဒၶနိ အာကာေသာ အႏၶကာေရန ပရိေယာနေဒၶါ။

တထာပိ နာဟံ မူေဠႇာ ဗာေလာ တမပရာယေနာ။

ငါ၏ ဦးေခါင္းထက္၌ ေကာင္းကင္သည္ မဲ၏ ေမွာင္၏။

သို႔ေသာ္ ငါကား မေတြေဝ မမူးေမ့ မမိုက္ကန္း။

Motivation >>> Epic

Advertisements

One Response to “မိုးလံုးမႈိင္း”

  1. nayla Says:

    ၾကိဳက္ၾကိဳက္ ကူးမယ္ မွ်မယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: