အစိမ္းလမ္း (၆)

bodhi light

ယဒိ  ေဗာဓႎ ပတၱဳမိစၧသီတိ ေဗာဓိမူလမုပဂႏ႖ာ အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ ပတၱဳံ ဣစၧသိ ေစ။

သေမၺာဓိသို႔ သြားမလား?

မဟာေဗာဓိသို႔ နားမလား?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: