အစိမ္းလမ္း (၂)

green way

ယတၳ အဝိနဒၶံ။

တတၳ အေဝဒယိတံ။

မဖြဲ႕မယွက္

မခံမစား

အဆက္အစပ္ >>> အစိမ္းလမ္း (၁)

Advertisements

2 Responses to “အစိမ္းလမ္း (၂)”

  1. Ashin Janaka Says:

    မဖြဲ႔မယွက္
    မခံမစား
    မေပ်ာ္မပုိက္။ း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: