အ႐ိုင္းလမ္း

ကႏၲာေရာ…

အပၸါကိေဏၰာ အပၸသေဒၵါ အပၸနိေဂၣါေသာ။

တထာပိ ဥေစၥာ ေစဝ နိေႏၷာ စ ပဗ႓ာေရာ စ ဂမ႓ီေရာ စ။

ဇဃၤာဗေလေနဝ

ဂစၧ

အဘိကၠမ

မာ နိဝတၱ…။

ဒူရာ ဝါ အတိဒူရာ ဝါ

ေခမႏၲဘူမိ…။

ကႏၲာရခရီး…

လူသူကင္းေဝး

နားေအးပါးေအး

တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္

ျမင့္လိုက္ နိမ့္လိုက္ ခ်ိဳင့္လိုက္ နက္လိုက္…။

ေျခက်င္သာ

ခ်ီတက္ပါ

ေ႐ွ႕ဆက္ပါ

ေနာက္မဆုတ္နဲ႔…။

ေဘးကင္းရာေျမ

ေဝးခ်င္ေဝးႏိုင္တယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: