အလည္အပတ္

မဂၢါ

၀ကၤာ
ဥဇုကာ
မိစၧာ
သမၼာ
ပုရာဏာ
န၀ါ

သံႏၶာ၀ိတာ
သံသရိတာ

အေကြ႕အေကာက္ လမ္းမ်ား
အေျဖာင့္အတန္း လမ္းမ်ား
အမွားအယြင္း လမ္းမ်ား
အမွန္အကန္ လမ္းမ်ား
အစုတ္အျပတ္ လမ္းမ်ား
အသစ္အဆန္း လမ္းမ်ား

အေျပးအလႊား
အေ၀့အ၀ိုက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: