မာလာဗ်ဴဟာ

မာလာဂုဏံ
သုခုမံ
ထိရံ
ေလာကာလကၤာရံ (ယာ၀ ကစ၀ရာ)
ပကာသနီ အယံ။

ပြင့္ပန္း ေပါင္းဖြဲ႕
အႏုအညံ့
အခိုင္အခံ့
အလွအပ (အမႈိက္ျဖစ္ပေစ)
ပကာသန။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: