အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၉ (အပိုင္း၁)

အတာကူးတဲ့ တန္ခူးလ အခါသမယမွာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေအးျမၾကည္သာစြာျဖင့္ ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ရာ ေရသဘင္ ဆင္ယဥ္ႏႊဲၿပီး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း….မဂၤလာ႐ွိၾကေစဖို႔…။ ရာစုေဟာင္းမ်ားက မဂၤလာ ႏွစ္မ်ိဳး….

ဥစာ၀စမဂၤလာ…အေပါစားမဂၤလာ
ဓမၼမဂၤလာ…တရားမဂၤလာ

မဂၤလာေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ…။

ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ ဧ၀ံ အာဟ, အထိ ဇေနာ ဥစာ’ဝစံ မံဂလံ ကေရာတိ, အာဗာေဓသု ၀ါ အာ၀ါဟ-၀ိ၀ါေဟသု ၀ါ ပေဇာပဒါေယ ၀ါ ပ၀ါသမွိ ၀ါ, ဧတာေယ စ အံနာေယ စ ဧဒိသာေယ ဇေနာ ဥစာ’၀စံ မံဂလံ ကေရာတိ၊ အၾတ တု အ၀ကဇနိေယာ ဗဟူကံ စ ဗဟု၀ိဓံ စ ခုဒကံ စ နိလထိယံ စ မံဂလံ ကေလာတိ၊ ေသ ကဋ၀ိေယ ေစ၀ ေခါ မံဂေလ အပ-ဖလေက စ ေခါ၊ အယံ တု ေခါ မဟာဖေလ မံဂေလ, ေယ ဓံမမံဂေလ၊ အၾတ အယံ ဒါသ ဘဋကမွိ သမ်ာပဋိ ပတိ, ဂု႐ူနံ အပစိတိ, ပါေဏသု သံယေမာ, သမဏျဗဟၼဏာနံ ဒါနံ, ဧေသ စ အံေန စ ဧတာရိေသ ဓံမမံဂေလ နာမ။
ေသ ၀တ၀ိေယ ပိတုနာပိ, ပုေတနပိ, ဘာတိနာပိ, သု၀ါမိေကနပိ, မိတသံထုေတန, အာ၀ ပဋိ၀ိသိေယနပိ၊ အယံ သာဓု, ဣဒံ ကဋ၀ိေယ မံဂေလ အာ၀တသ အထသ နိဖတိယာ, ‘ဣမံ ကထ‘မိထိ၊ ေယ ဟိ ေက၀ေလ မံဂေလ သံသယိေက ေသ သိယာ ၀ တံ အဌ နိ၀ေဋယ, သိယာ ပုန ေနာ ဣဟ ေလာကိေက စ ၀…ေသ၊ အယံ ပုန ဓံမမံဂေလ အကာလိေက၊ ဟံ ေစ ၀ိ တံ အထံ န နိ၀ေဋတိ ဟိဒ အထံ, ပရတ အနံတံ ပုနံ ပသ၀တိ၊ ဟံ ေစ ပုန တံ အထံ နိ၀ေဋတိ, ဟိဒ တေတာ ဥဘေယ လေဓ ေဟာတိ၊ ဣဟ စ ေစ အေဌ ပရတ စ အနံတံ ပံုဥံ ပသ၀တိ ေတန ဓံမမံဂေလေန။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္ႀကီး ဤသို႔ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူၿပီ– ဤေလာက၌ အျမတ္ အယုတ္ မဂၤလာစြဲးယူသူ အစားစား ႐ွိၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အနာေရာဂါ ကပ္ၿငိရာ, လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာ, သားသမီးေမြးဖြားရာ, အရပ္တပါးသို႔ ခရီးယာယီ သြားလာရာ, ဤသို႔ေသာ အရာအခါကာလမ်ားႏွင့္ ဤႏွင့္အလားတူ အျခားေသာ အရာအခါကာလမ်ား၌ အျမတ္အယုတ္အားျဖင့္ အစားစားေသာ မဂၤလာတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ၾက၏။ အထူးတလည္ မွတ္ဖြယ္ကား ဤမဂၤလာအစားစားကို ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ ေအာက္တန္းစား က်ေရာက္သည့္ (မိန္းမမ်ား, သားသယ္မေအမ်ား, မိုက္မဲးေသာ) သူမ်ားသည္ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာေသာ ေသးသိမ္၍႕ အက်ိဳးမထူးလွေသာ မဂၤလာမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကေလသည္။
ထိုသို႔ေသာ မဂၤလာတို႔ကား ျပဳလုပ္ထုိုက္သည္ပင္ ျဖစ္ေစ, အက်ိဳးသြား နည္းပါေသာ မဂၤလာတို႔သာ ျဖစ္ကုန္၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ တရားေတာ္ဆို္င္ရာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာတို႔သည္သာ အက်ိဳးစီးပြား ႀကီးမားထြန္းကားေသာ မဂၤလာတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ ဤမဂၤလာမႈ ျပဳလုပ္ေရး အရပ္ရပ္စကား၌ ဤတရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာကား ေက်းကၽြန္အေစအပါးတို႔အေပၚ၌ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း, ဆရာမိဘ ႀကီးရင့္သူတို႔အား က်ိဳးႏြံ႐ိုးေသျခင္း, သတၱ၀ါတို႔ကို သတ္ျဖတ္ ၫႇင္းပန္းေရးမွ ေစာင့္စည္းျခင္း, ရဟန္းပုဏၰား သူေတာ္သူျမတ္တို႔အား လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း, ဤဆိုခဲ့ၿပီးတို႔သည္၎, ဤမွတပါး ဤႏွင့္ အလားတူ အျခားျပဳလုပ္ဖြယ္ တရားနာျခင္း, တရားေဆြးေႏြးျခင္း စသည္တို႔သည္၎ မဂၤလာ မည္ကုန္၏။
ထိုသို႔ေသာ မဂၤလာတို႔ကို အမိအဘ၌၎, သားသမီး၌၎, ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၌၎, အသွ်င္သခင္ႏွင့္ ေက်းကၽြန္တို႔၌၎, အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူတို၌၎, အိမ္နီးပါးခ်င္းအထိ၎, အခ်င္းခ်င္း ျပဳက်င့္ၾကသင့္ေလသည္။ ဤၫႊန္ျပခဲ့သည့္ မဂၤလာမ်ားကား ပစၥဳပ္ တမလြန္က်ိဳး, ကိုယ့္သူ႔က်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေလသျဖင့္ ဤသို႔ေသာ တရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာမ်ားကို မည္သည့္မဂၤလာမွ မည္သည့္အက်ိဳးထြက္ေပၚသည္ဟု ထိုထို မဂၤလာ၏့ ကိစၥၿပီးစီးသည္တိုင္ေအာင္ ျပဳက်င့္လိုက္နာသင့္ၾက၏။ အထူးတလည္မွတ္ဖြယ္ကား, ေလာကတြင္ မဂၤလာဟု သမုတ္ၾကသမွ် အႂကြင္းမဲ့႐ွိသမွ် မဂၤလာမ်ိဳးတို႔မွာ ယံုမွားဖြယ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎တို႔သည္ ထိုၫႊန္ၾကား ရည္ေဆာင္ခ်က္ အက်ိဳး မၿပီးစီးပဲးေသာ္ ျဖစ္ရာ၏။ စင္စစ္ကား ၎တို႔သည္ (ၿပီးစီးသည္ျဖစ္ေစ, မၿပီးစီးသည္ျဖစ္ေစ) ဤပစၥကၡ ေလာကီက်ိဳးအတြက္မွ် ျဖစ္ၾကကုန္၏။
ထို႔ျပင္ ဤတရားေတာ္ဆိုင္ရာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာတို႔ကား အခါကာလမလင့္ အခြင့္သင့္တိုင္း ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစကုန္ေလသည္။ အကယ္၍ ထိုတရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာသည္ ဤပစၥကၡဘ၀၌ ခံစားရႏိုင္ေအာင္ အက်ိဳးမၿပီး ႐ွိျပန္ေစကာ, တမလြန္ေလာက ထိုထိုဘ၀၌ အနႏၲေကာင္းက်ိဳးကို တိုးပြားႀကီးက်ယ္ေစေလသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲး အကယ္စင္စစ္ ပစၥကၡက်ိဳးကို ၿပီးစီးေစျပန္မူကား, ထိုမဂၤလာမွ ပစၥကၡတမလြန္ ၂တန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရသည္ျဖစ္၍႕ ထိုတရားေတာ္လာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာအတြက္ ဤဘ၀မွာလည္း ေကာင္းျမတ္၍, ေနာင္ဘဝမွာလည္း အနႏၲေကာင္းက်ိဳး တိုးပြားေလသတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)

Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: ‘ People perform various ceremonies. In sickness, at the weddings of sons, the weddings of daughters, the birth of children, departure on journeys on those and other similar occasions people perform many ceremonies. Nay, the womankind perform many, manifold, trivial, and worthless ceremonies. Ceremonies, however, have to be performed, although that kind bears little fruit. This sort, on the other hand, to wit, the ceremonial of piety, bears great fruit. In it are included proper treatment of slaves and “servants, honour to teachers, gentleness towards living creatures, and liberality towards ascetics and Brahmans. These things and others of the same kind are called the Ceremonial of Piety.
Therefore ought a father, son, brother, master, friend, or comrade, or even a neighbour to say: “This is excellent, this is the ceremonial to be performed until the attainment of the desired end.”
This I will perform, for the ceremonial of this world is of doubtful efficacy; perchance it may accomplish the desired end, perchance it may not, and it remains a thing of this world. This Ceremonial of Piety, on the contrary, is not temporal; because, even if it fails to attain the desired end in this world, it certainly produces endless merit in the world beyond. If it happens to attain the desired end here, then both gains are assured, namely, in this world the desired end, and in the world beyond endless merit is produced by that Ceremonial of Piety.’
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)

နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ–
လူတို႔သည္ မဂၤလာႀကီးငယ္တို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္၏။ ဖ်ားနားေသာအခါ၊ သားသမီးမ်ားကို ထိမ္းျမားေသာအခါ၊ သားသမီး ဖြားျမင္ေသာအခါ၊ ခရီးထြက္ခါနီးအခါ၊ ဤအခါတို႔ႏွင့္၊ အျခား အလားတူ အခါတို႔၌၊ လူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ မဂၤလာတို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္၏၊ ထုိမွတပါး သားသမီး႐ွိေသာ မိန္းမတို႔သည္လည္း အထူးထူးအျပားျပား ေျမာက္ျမားလွ၍ ေသးႏုပ္အက်ိဳးမဲ့ေသာ မဂၤလာတို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္ေသး၏။
ဤမဂၤလာမ်ားကို စင္စစ္ ျပဳအပ္ပါေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ အက်ိဳးမမ်ားလွေခ်။ တရားမဂၤလာသည္သာလွ်င္ အကယ္ အက်ိဳးမ်ားေခ်၏။ တရားမဂၤလာဆုိသည္မွာ ေက်းကၽြန္အေစခံတို႔အား ေကာင္းစြာ ျပဳစုသိမ္းျမန္းျခင္း၊ ဆရာအ႐ွင္တို႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိုးျခင္း၊ သတၱ၀ါတို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ေပးလွဴျခင္းတို႔ေပတည္း။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္တို႔ႏွင့္ အျခားအလားတူ (ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္း)တို႔သည္ တရားမဂၤလာမည္ကုန္၏။ ထိုမဂၤလာအေၾကာင္းကို အဖသည္၎၊ သားသည္၎၊ ညီအစ္ကိုတို႔သည္၎၊ အသွ်င္သည္၎၊ မိတ္ေဆြအသိအကၽြမ္းသည္၎၊ အိမ္နီးခ်င္းသည္၎၊ ဤသို႔ ေျပာေဟာသင့္၏။
ဤတရားမဂၤလာသည္ ေကာင္း၏။ ဤတရားမဂၤလာကို လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးၿပီးေျမာက္စိမ့္ေသာငွာ ေဆာင္႐ြက္အပ္၏။
မည္သည့္အက်ိဳးကို အဘယ္သို႔ ၿပီးေျမာက္ေစပါသနည္းဆိုေသာ္၊ ယခု ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ (ေလာကီ) မဂၤလာတို႔သည္ လိုရာအက်ိဳးကို ၿပီးေျမာက္ေစမည္၊ မၿပီးေျမာက္ေစမည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ွိ၏။ အက်ိဳးၿပီးေျမာက္ေစကာမူ ဤေလာက အဖို႔သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ဤတရားမဂၤလာသည္ကား အခါမေ႐ြး အက်ိဳးေပး၏။ ဤေလာက၌ အက်ိဳးမေပးေစကာမူ တမႏြန္ေလာကက၌ အတိုင္းမသိေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးကို ေပး၏။ ဤေလာက၌လည္း အက်ိဳးၿပီးေျမာက္ေသာ္ ဤေလာက၏ အက်ိဳး တမႏြန္ေလာက၏ အတိုင္းမသိေသာ ကုသို္လ္အက်ိဳးဟုဆိုအပ္ေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးစလံုးကိုပင္ ဤတရားမဂၤလာျဖင့္ ရ႐ွိခံစားရေခ်၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: