နတၳိရဲ႕ အေသာကေက်ာက္စာ

ဧ ေကစိ ဘေႏၲ ဘဂ၀တာ ဗုေဒၶန ဘာသိေတ သေ၀ ေသ သုဘာသိေတ ၀ါ ။
ဧ စု ေခါ ဘေႏၲ ဟမိယာေယ ဒိေသယာ ေဟ၀ံ သဓေမၼ စိလ႒ိတိေက ေဟာသတီတိ အလဟာမိ ဟကံ တံ ၀ါတေ၀။
ဧတာနိ ဘေႏၲ ဓမၼပလိယာယာနိ ဣစၦာမိ ကိ ံႏၲိ ဗဟုေက ဘိကၡဳပါေယ ဘိကၡနိေယ စာ အဘိခိနံ သုေနယု စာ ဥပဓာလေယယု စာ ဧ၀ေမၼ၀ါ ဥပါသကာ စာ ဥပါသိကာ စာ ဧေတနိ ဘေႏၲ ဣမံ လိခါပိယာမိ အဘိေပတံ ေမ ဇာနႏၲဳ။

“အ႐ွင္ဘုရားတို႔, ျမတ္စြာဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ဤသူေတာ္ေကာင္းတရား ႐ွည္ၾကာေလးျမင့္စြာ တည္တ့ံႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳပါရေစ။
ဤတရားေတာ္တို႔ကို ရဟန္း, ရဟန္းမ, ဥပါသကာ, ဥပါသိကာမတို႔ အၿမဲမျပတ္ သင္ယူက်င့္ႀကံၾကရန္ လိုအပ္ေနပါ၏။
အကၽြႏုပ္္၏ ဆႏၵကို အားလံုး သိၾကေစရန္ ဤေက်ာက္စာကို ေရးထိုးထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။”

အေသာကဘုရင္( ၂၇၃-၂၃၂ ဘီစီ ) နန္းစံႏွစ္ ၁၃ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ျပာကရိတ္ ဘာသာစကား, ျဗဟၼဏီ အကၡရာကို အသံုးျပဳ၍ ေရးထိုးထားေသာ ဤေက်ာက္စာကို အိ္ႏၵိယႏိုင္ငံ ရာဂ်ာစတန္ ျပည္နယ္ ေဂ်ပူခ႐ိုင္ ဘာဘရာၿမိဳ႕အနီး ဘိုင္ရတ္ေဒသတြင္ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: