နတၳိရဲ႕ မိဘ ( ၁၀ )

သပၸဳရိေသာ ဥဠာေရ ေဘာေဂ လဘိတြာ မာတာပိတေရာ သုေခတိ ပီေဏတိ။ တႆ ေတ ေဘာေဂ ဧ၀ံ သမၼာ ပရိဘုၪၨိယမာေန ေန၀ ရာဇာေနာ ဟရႏၲိ န ေစာရာ ဟရႏၲိ န အဂၢိ ဟရႏၲိ န ဥဒကံ ၀ဟတိ န အပၸိယာ ဒါယာဒါ ဟရႏၲိ။ ဧ၀ံသ ေတ ေဘာဂါ ပရိဘုၪၨမာနာ ပရိေဘာဂံ ဂစၦႏၲိ။ ေနာ ပရိကၡယံ။

သူေတာ္ေကာင္းသည္ ပစၥည္းဥစၥာ ရ႐ွိလာသည့္အခါ မိဘတို႔ကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး၏။ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ထိုကဲ့သို႔ သံုးစြဲေသာအခါ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးတို႔ မေႏွာင့္ယွက္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေပ။ ထို ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို သံုးစြဲေသာ္လည္း အသံုးအေဆာင္သာ ျဖစ္ေလ၏။ ကုန္ခမ္းျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ။

၈-၄-၀၇ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: