နတၳိရဲ႕ မိဘ ( ၉ )

မာတရိ ပိတရိ စာပိ ၊ ေယာ မိစၦာ ပဋိပဇၨတိ။
ဗဟုၪၥ ေသာ ပသ၀တိ၊ အပုညံ တာဒိေသာ နေရာ။
တာယ အဓမၼစရိယာယ၊ မာတာပိတူသု ပ႑ိတာ။
ဣေဒ၀ နံ ဂရဟႏၲိ၊ ပစၦာပါယၪၥ ဂစၦတိ။

အမိ အဖတို႔အေပၚ ယုတ္ညံ့စြာ ျပဳက်င့္ေသာ သူသည္
မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ပြားမ်ားသူ ျဖစ္၏။
ထိုသို႔ မေကာင္းေသာ အက်င့္ေၾကာင့္
ထိုသူ႔ကို ပညာ႐ွိတို႔သည္ ပစၥကၡတ္မွာပင္ ကဲ့ရဲ႕ၾက၏။
ေနာင္တြင္လည္း ခ်မ္းသာျခင္းမွ ေ၀းရာသို႔ ေရာက္ေလေတာ့၏။

၈-၄-၀၇ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: